Historia

Runsten U341 vid Söderby gård. Fotograf: Yngvve Sjögren 1992.
Runsten U341 vid Söderby gård. Fotograf: Yngve Sjögren 1992.

Det finns tre kända gravfält på Söderbys ägor. Det som ligger närmast gårdstomten, består av 35 fornlämningar och ligger direkt väster om gården. På gravfältet som vetter mot väster och söder finns 30 runda stensättningar, fyra högar och en rektangulär stensättning. Rakt västerut finns i sluttningen ett gravfält som ligger ganska nära Granby bytomt. Gravfältet består av cirka 85 fornlämningar, varav cirka 73 runda stensättningar, nio rektangulära stensättningar och tre högar. På höjden öster om Söderby gårdstomt finns ett gravfält, med cirka 20 synliga fornlämningar varav 17 runda och sju kvadratiska stensättningar och två resta stenar. På tomten står en runsten, som hittades i början av 1900-talet 150 meter sydväst om gården i åkermark. På stenen står ”Ingjald (?) lät resa denna sten efter Kalv, sin fader, och efter Igul (?) sin broder, och efter Ragnvi, sin moder. Nu hjälpe gud och guds moder deras själ.”